پیوستن موسسه آموزش عالی رحمان به کنفرانس به عنوان همکار معنوی
1398/05/06

موسسه آموزش عالی رحمان، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری کلیه کنفرانسهای ملی توسعه پایدار ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این مرکز اعلام آمادگی کرد.