پیوستن موسسه آموزش عالی کار قزوین به کنفرانس به عنوان همکار معنوی
1398/05/05

موسسه آموزش عالی کار قزوین ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری کلیه کنفرانسهای ملی توسعه پایدار ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این مرکز اعلام آمادگی کرد.