پیوستن موسسه آموزش عالی هشت بهشت به کنفرانس به عنوان همکار معنوی
1398/05/01

موسسه آموزش عالی هشت بهشت، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری کلیه کنفرانسهای ملی توسعه پایدار ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این مرکز اعلام آمادگی کرد.