پیوستن موسسه آموزش عالی ارم به کنفرانس به عنوان برگزارکننده اصلی
1398/05/10

موسسه آموزش عالی ارم، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری کلیه کنفرانسهای ملی توسعه پایدار ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی و نیز به عنوان برگزار کننده اصلی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد.