پیوستن موسسه آموزش عالی حکمت به عنوان برگزار کننده اصلی
1398/05/08

موسسه آموزش عالی حکمت، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری کلیه کنفرانسهای ملی توسعه پایدار ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی و نیز به عنوان برگزار کننده اصلی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد.