پیوستن موسسه آموزش عالی نوین اردبیل به کنفرانس به عنوان همکار معنوی
1398/05/07

موسسه آموزش عالی نوین اردبیل، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری کلیه کنفرانسهای ملی توسعه پایدار ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این مرکز اعلام آمادگی کرد.